Edu - TractusTowarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii Polsk Oplysnings Forbund i Danmark


SAKROSTROFY

 Scena teatralna koÅ›cioÅ‚a Åšw. Anny w Kopenhadze na chwilÄ™ przed koncertem...

 

”(...)A nam pozwól Boże
Byśmy mieli siły
dla naszej ojczyzny
pożyteczni byli”

„ModlitwÄ…” znanej polskiej poetki i powieÅ›ciopisarki, autorki książek dla dzieci i mÅ‚odzieży, Ewy Szelburg - ZarÄ™biny, rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ w koÅ›ciele Åšw. Anny w Kopenhadze program poetycko-muzyczny „Sakrostrofy”. Program dedykowano duÅ„skiej Polonii w dniu Jej Å›wiÄ™ta - 2 maja, daty ważnej również ze wzglÄ™du na przystÄ…pienie Polski do Unii Europejskiej. Twórcy koncertu, Polska Misja Katolicka i Towarzystwo Krzewienia OÅ›wiaty Polskiej w Danii, chcieli pokazać Polakom tu mieszkajÄ…cym i zwiÄ…zanym z nimi DuÅ„czykom, że mÅ‚ode pokolenie, tak jak Jego rodzice, jest przywiÄ…zane do wartoÅ›ci polskiej kultury, nie zagubi Jej, a najcennejsze z tych wartoÅ›ci wniesie do wspólnego dorobku paÅ„stw tworzÄ…cych UniÄ™ EuropejskÄ….

Na koncercie „Sakrostrofy” zaprezentowano polskÄ… poezjÄ™ religijnÄ… na przestrzeni dziejów - od Jana Kochanowskiego do ks. Jana Twardowskiego - w piÄ™knej oprawie muzycznej utworów F. Chopina, mistrzowsko zagranych przez AnnÄ™ ClaudiÄ™ Szeler,

 

pieÅ›ni, wykonanych przez chór koÅ›cioÅ‚a Åšw. Anny z partiÄ… solowÄ… solisty chóru, Mariana Matulewicza i duetu gitarowego rodzeÅ„stwa Marty Bergqvist Kostki i Piotra Kostki.

Tak wyglądał pierwszy program teatralny Teatru Trzech Pokoleń.


Autorkami scenariusza byÅ‚y s. Tarsylla, która dyrygowaÅ‚a chórem i Maria MaÅ‚aÅ›nicka Miedzianogóra, która koncert wyreżyserowaÅ‚a i poprowadziÅ‚a.


PiÄ™knÄ… dekoracjÄ™, na której tle ponad 200 widzów i sÅ‚uchaczy mogÅ‚o cieszyć siÄ™ polskÄ… pieÅ›niÄ… i poezjÄ…, wykonaÅ‚a Urszula Åšmigielska przy pomocy goÅ›ci z Polski Ani i Lujana Jachowiczów oraz niezastÄ…pionego Pana Henryka Kaczmarka. Program graficznie opracowali uczniowie Monika Jørgensen i Jakub Sobocki, recytowaÅ‚y i Å›piewaÅ‚y dzieci i mÅ‚odzież ze SzkoÅ‚y Przedmiotów Ojczystych: Julia Peterson, Michaela Czort, Anika i Emma Hubiszówny, Magdalena Liberna oraz Monika Jørgensen.

 

od lewej: Magdalena Liberna, Zofia Jagielska, Sara Zajdorf,  

 

obdarzony dużym talentem aktorskim Karol Dul,

 

"Na chwilę, Boże wstrzymaj czas.." Emma Hubisz


Na koncert, odbywajÄ…cy siÄ™ w sali teatralnej koÅ›cioÅ‚a Åšw. Anny po uroczystej mszy za ojczyznÄ™, przybyli przedstawiciele Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej z PaniÄ… Ambasador BarbarÄ… Tuge EreciÅ„skÄ…, reprezentanci organizacji polonijnych oraz ponad 200 widzów ze Å›rodowisk polskich i polsko-duÅ„skich.


Koncert zakoÅ„czono wspólnym odÅ›piewaniem pieÅ›ni Alojzego FeliÅ„skiego „Boże, coÅ› PolskÄ™”.