Edu - TractusTowarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii Polsk Oplysnings Forbund i Danmark

Dziedzictwo wielkich polskich emigrantów

 w hoÅ‚dzie Polonii duÅ„skiej 

 

Spektakl odbyÅ‚ siÄ™ w niedzielÄ™, 29 kwietnia

w Sali teatralnej Kościoła Św. Anny w Kopenhadze.

 A oto plakat teatralny autorstwa 13-letniej Viki Sobocki do spektaklu "Wiankowe Misterium". Poniżej program teatralny dzieÅ‚a tej samej mÅ‚odej plastyczki wykonanego przy wspóÅ‚pracy z bratem, Jakubem.

                   WieÅ„ce... wianki, wianeczki – wieloznaczne symbole chwaÅ‚y, wÅ‚adzy, urodzaju, pierwowzory znaku mocy i panowania - korony.

Jeżeli byÅ‚y wykonywane z liÅ›ci dÄ™bu, mirtu i wawrzynu - symbolizowaÅ‚y w czasach antycznych chwaÅ‚Ä™ i zwyciÄ™stwo, jeżeli wplatano w nie  róże, lilie i tymianek - symbolizowaÅ‚y u naszych sÅ‚owiaÅ„skich przodków dziewictwo, Å›lub, małżeÅ„stwo.

Wianki pojawiały się także w ludowej obrzędowości jako naturalne symbole budzenia się przyrody po zimie.

Ich antyczne, sÅ‚owiaÅ„skie i chrzeÅ›cijaÅ„skie źródÅ‚a staÅ‚y staÅ‚y siÄ™ inspiracjÄ… dla twórców spektaklu pt. „Wiankowe Misterium”, którego premiera, pod patronatem Federacji „Polonia” i Towarzystwa Krzewienia OÅ›wiaty Polskiej w Danii, odbyÅ‚a siÄ™ 29 kwietnia w Kopenhadze dla uczczenia Åšwiatowego Dnia Polonii, 3.rocznicy wstÄ…pienia Polski do Unii Europejskiej i Dnia Konstytucji 3-Maja.

 Scenariusz koncertu zostaÅ‚ stworzony na podstawie dzieÅ‚ wielkich polskich emigrantów: Adama Mickiewicza i Fryderyka Chopina. Wykorzystano w nim fragmenty „Pana Tadeusza”, „Ballad i Romansów” oraz mazurki i preludia. Literackimi motywami przewodnimi staÅ‚y siÄ™ motywy kraju lat dziecinnych, który:

„ ...zawsze pozostanie

Święty i czysty jak pierwsze kochanie

oraz powiÄ…zany z nim motyw wianków:

„..Wszystko wkoÅ‚o ubrane w bukiety i wianki,

Czasem poranny wietrzyk, gdy ze wschodu wionie,

Zrywa wianki i rzuca na klÄ™czÄ…cych skronie...” (A.M.)

 

Aktorzy Teatru Trzech PokoleÅ„, którzy zaprezentowaÅ‚ ten spektakl w Sali Teatralnej koÅ›cioÅ‚a Åšw. Anny w Kopenhadze, obchodzili także swoje Å›wiÄ™to bowiem „Wiankowe Misterium” jest piÄ…tÄ… premierÄ… od czasu powstania teatru w 2004 r.

Tym razem zespóÅ‚ wystÄ…piÅ‚ w strojach, tworzÄ…c niezapomniane kreacje postaci z ballad

A. Mickiewicza. Widzowie, wÅ›ród których znaleźli siÄ™ nowy  Ambasador RP w Danii prof. Adam Halamski i Konsul RP Piotr ÅšwiÄ™tach, a także Rektor Polskiej Misji Katolickiej O. Leszek Kapusta, mogli posÅ‚uchać jakże aktualne i gorzko brzmiÄ…cych sÅ‚ów Poety, w którego wcieliÅ‚ siÄ™ Roman Åšmigielski:

„O tym że dumać na paryskim bruku,

Przynosząc z miasta uszy pełne stuku

PrzeklÄ™stw i kÅ‚amstwa, niewczesnych zamiarów,

Za późnych żalów, potÄ™pieÅ„czych swarów...”

 

Niezapomniany duet stworzyli Åšwitezianka – zwodnica -  Beata Deja, którÄ… podziwiano za lekkość i gracjÄ™  oraz zwiedziony Strzelec -  Marcin KoÅ‚pak. KreacjÄ™ na miarÄ™ heroin romantycznych stworzyÅ‚a także Beata Dul, grajÄ…ca w „Liliach” PaniÄ…, która zabiÅ‚a Pana. Beacie partnerowaÅ‚ w roli Narratora Jej wÅ‚asny syn, 13 –letni Karol, który zapowiada siÄ™ na wielki talent aktorski.  Natomiast  Maria MaÅ‚aÅ›nicka Miedzianogóra zaÅ›piewaÅ‚a w „Powrocie taty” proÅ›bÄ™ Matki „Pójdźcie o dziatki...”.

NajmÅ‚odsze pokolenie Teatru: od lewej Wiktoria i Milan Deja, Viki Sobocki, Sebastian Czajkowski, Emma i Annika Hubiszówny oraz Maria MaÅ‚aÅ›nicka Miedzianogóra

 

WÅ‚aÅ›nie dziatki, czyli najmÅ‚odsze pokolenie Teatru Trzech PokoleÅ„, brawurowo recytowaÅ‚y partie chóralne w balladach, przypominajÄ…c stare prawdy moralne o zÅ‚amanej przysiÄ™dze, o Å‚asce dla zbrodniarzy, o mocy modlitwy....oraz Å›piewaÅ‚y wokalne partie ballad do muzyki napisanej przez scenarzystkÄ™ i reżysera w jednej osobie - MariÄ™ MaÅ‚aÅ›nickÄ… MiedzianogórÄ™.

WiÄ™kszość aktorów miaÅ‚a możliwość zaprezentowania swoich wielostronnych możliwoÅ›ci dramatycznych.

Roman Åšmigielski jako Pustelnik w "Liliach"

 

I tak Roman Åšmigielski oprócz epickiej roli Poety wystÄ…piÅ‚ także w rolach Pustelnika i Zjawy Męża w „Liliach”,  Kupca w „Powrocie Taty”, oraz Starca w „RomantycznoÅ›ci”. Marcin KoÅ‚pak, oprócz kreacji Strzelca, zagraÅ‚ także brawurowo Herszta Zbójców i  braci zabitego Pana. Sara Bogdanowicz, wzruszajÄ…ca w recytowanej i Å›piewanej roli Karusi w „RomantycznoÅ›ci” byÅ‚a także  Narratorem w  „Åšwiteziance”,  Beata Dul - Narratorem w „RomantycznoÅ›ci”, a Beata Deja - Narratorem w „Powrocie taty”, w której to balladzie graÅ‚a z dwójkÄ… swoich dzieci – rewelacyjnym Milanem i ViktoriÄ…, czekajÄ…cÄ… na rolÄ™, która umożliwi zaprezentowanie Jej talentów muzycznych i baletowych.

  "SÅ‚uchaj, dzieweczko, ona nie sÅ‚ucha..."                  "SÅ‚owicze wdziÄ™ki w mÄ™zczyzny glosie a w sercu lisie zamiary"

     Beata Dul w "RomantycznoÅ›ci "                 Beata Deja i Marcin KoÅ‚pak w "Åšwiteziance"

 

Widzowie podziwiali także inne rodzeÅ„stwo- siostry AnnikÄ™ i EmmÄ™ Hubiszówny. Obie dziewczynki prezentujÄ… Å›wietnÄ… dykcjÄ™ i dużą kulturÄ™ sÅ‚owa, Annika w „Powrocie taty”, Emma w finale wygÅ‚aszajÄ…ca credo Teatru Trzech PokoleÅ„. TowarzyszyÅ‚a im 13-letnia Viki Sobocki, która jest autorkÄ… piÄ™knego plakatu teatralnego do spektaklu i wspóÅ‚autorkÄ…, razem ze swoim równie plastycznie uzdolnionym bratem, Jakubem,  równie udanego plastycznego projektu programu teatralnego.

Jak zwykle oczarowaÅ‚ publiczność Sebastian Czajkowski, najstarszy brat z „Powrotu Taty”, którego publiczność kopenhaska nazywa KÄ™dziorkiem.

Przedstawienie odbyÅ‚o siÄ™ w niezapomnianej scenerii stworzonej przez dwójkÄ™ scenografów i dekoratorów - UrszulÄ™ ÅšmigielskÄ… i Mariana KoÅ‚paka, kierownika technicznego teatru. Scena zapeÅ‚niÅ‚a siÄ™ wiankami, liliami, różami i innymi wiosennymi rekwizytami.

NapeÅ‚niÅ‚a siÄ™ także muzykÄ… Chopina granÄ… przez 18-letniÄ… AnnÄ™ Szeler, która także akompaniowaÅ‚a zespoÅ‚owi w muzycznych partiach  ballad. Leitmotivem muzycznym spektaklu staÅ‚a siÄ™ jednak ballada Dudziarza Å›piewana przez Rene Kowalczyka, który akompaniowaÅ‚ sobie na gitarze klasycznej. PiÄ™knie i nostalgicznie zabrzmiaÅ‚y sÅ‚owa porzucanego kochanka:

„Komu Å›lubny splatasz wieniec

Z róż liliji i tymianka?,

Ach, jak szczęśliwy młodzieniec!

Komu ślubny splatasz wieniec?

Z róż, liliji i tymianka.”

 

Nad doborem muzyki czuwaÅ‚a dwójka konsultantów muzycznych teatru: Teresa WaÅ›kowska i Maciej Szeler.

Kwiaty dla aktorów i wspóÅ‚pracowników teatru, zasÅ‚użone brawa, pamiÄ…tkowa fotografia z przedstawicielami polskiej Ambasady oraz wymiana wrażeÅ„ z widzami spektaklu zakoÅ„czyÅ‚y  koncert dedykowany Polonii duÅ„skiej z okazji Jej Å›wiÄ™ta. W pustoszejÄ…cej Sali unosiÅ‚o siÄ™ jeszcze ważne przesÅ‚anie zawarte w 

Credo Teatru Trzech Pokoleń:

 

"Pokolenia płyną przed siebie gdzieś w dal,

Te odchodzÄ…, tamte przychodzÄ… na bal.

W teatrze, na scenie niech trwa przedstawienie,

By każdy z was odnalazÅ‚ swe zagubione sny, 

 

 

Echo niesie po Å›wiecie znów zÅ‚oty róg

Odszukamy wspólnotÄ™ naszych dróg

Na szlakach historii w porażkach i w glorii

By każdy z was odnalazÅ‚ swe zagubione sny,  

 

W światłach rampy inaczej płynie czas

Smuga dziejów niech Å‚Ä…czy, nie dzieli nas

W teatrze, na scenie niech trwa przedstawienie,

By każdy z was odnalazÅ‚ swe zagubione sny" 

 

 ZdjÄ™cia: Tomasz Tchórzewski